24,539
     
2 weeks 1 day
และขอร้องนะคะ กลุ่มคนที่ไม่พอใจช่อจากภาพดังกล่าวที่ถูกปั่นเป็นกระแสโดย IO ขอให้ความไม่พอใจทั้งหมดมาอยู่ที่ช่อ เพราะ… t.co/S1WqIzbWnn