5,065
     
1 week 1 day
ก่อนเลือกนายกรัฐมนตรี ตกลงไว้อย่าง หลังเลือกแล้วจะขอคืน จึงต้องส่งสัญญานกันแบบนี้ การเมืองยุคนี้ไม่ต้องปล่อยข่าว หั… t.co/nr4uvXo9Zo