2,570
     
3 months 1 week
หมอพรทิพย์บอกว่าการแต่งกายของน้องช่อเป็นการแสดงถึงไม่เคารพในสถาบันฯ แล้วถ้าผมบอกว่าทรงผมของหมอพรทิพย์เป็นการแสดงการ… t.co/yjhGHgo4nU