4,837
     
2 weeks 5 days
เหมาะสมหรืิอไม่? อนาคตใหม่จัดงาน เช่าหอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์ แต่เอาป้ายตัวเองมาคลุมป้ายชื่อของมหาลัย เราคนธรร… t.co/KQFAml4IU4