9,958
     
1 week 2 days
ฝึกมี empathy ที่มากพอ คือการที่เราพยายามเข้าใจที่มาที่ไปของความคิด การกระทำของอีกฝ่าย และยอมรับให้ได้ว่ามันก็เป็น… t.co/afdwnd6ZzO