6,260
     
2 weeks 6 days
“เมื่อคุณโตขึ้น คุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถร้องไห้ฟูมฟายและรอให้ใครสักคนมาดึงคุณขึ้นจากทะเลแห่งความเศร้าได้ คุณต้องฝืนลุกขึ้นมาเองเท่านั้น”