34,543
     
2 weeks 4 days
“พวกที่บอกว่าใครจะเป็นนายกก็ไม่สำคัญเพราะสุดท้ายก็ต้องตื่นมาทำมาหากินเหมือนเดิม ให้ลองคิดภาพพ่อมึงไปโรงพยาบาลแล้วเจ… t.co/nfQOupJWf0