4,090
     
2 months 2 weeks
เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายก ผมขอสรุปผลงานของ พลเอกประยุทธ์ ในตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาเป็นข้อ ๆ ดังนี้ครับ 1. จบแล้วครับ