4,840
     
1 week 6 hours
ใครเขียนกฎระเบียบแล้ว ไม่ชัดเจน คนปฏิบัติงง ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร ก็ต้องถามคนออกกฏว่าต้องการยังไง ไม่ใช่ไปถามบุคคล… t.co/4VOraxHKxW