4,844
     
2 months 1 week
ใครเขียนกฎระเบียบแล้ว ไม่ชัดเจน คนปฏิบัติงง ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร ก็ต้องถามคนออกกฏว่าต้องการยังไง ไม่ใช่ไปถามบุคคล… t.co/4VOraxHKxW