9,666
     
1 week 2 days
เคยได้ยินคนถามว่า ตื่นมาแล้วทำอะไรเป็นอย่างแรก กลุ่มคนล่นมุกจะตอบว่า ลืมตาค่ะ แต่ในความเป็นจริงของบางคนแล้ว เขาหยิบ… t.co/H7mCOI7BkF