6,449
     
2 months 2 weeks
ตกลงเรื่องเลือกตั้งคือ... เรื่องคืนนั้นฉันจะคิดซะว่าฝันไป หรืออะไรยังไง เราเดินไปทางไหนต่อกันแล้วนะคะคุณกิตติ