6,454
     
1 week 3 days
ตกลงเรื่องเลือกตั้งคือ... เรื่องคืนนั้นฉันจะคิดซะว่าฝันไป หรืออะไรยังไง เราเดินไปทางไหนต่อกันแล้วนะคะคุณกิตติ