3,964
     
1 week 4 days
จุฬาฯ ก็คือ จุฬาฯ ประกาศรับไว้เท่าไหร่ก็ตาม! แต่ถ้าผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนด มีไม่ถึงจำนวนที่ประกาศรับ จุฬา… t.co/t2qkQs6KLP