6,270
     
1 week 5 days
ถ้าคุณดอนจะบอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสิ่งที่สากลประเทศเขาไม่ทำกัน ก็ช่วยอธิบายให้เด็กๆฟังด้วยว่าการที่… t.co/dKyweixOO4