2,016
     
2 months 1 week
เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน BNK48 THANK… t.co/X4WWR38RDy