9,984
     
1 week 5 days
“บีบีซีไทยทำคอนเทนต์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาอังกฤษ ข้อนึงพูดถึงประเพณีการเปิดประชุมสภาที่จะมีผู้แทนพระองค์สมเด็จ… t.co/pz6aVjpywg