9,975
     
2 months 1 week
“บีบีซีไทยทำคอนเทนต์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาอังกฤษ ข้อนึงพูดถึงประเพณีการเปิดประชุมสภาที่จะมีผู้แทนพระองค์สมเด็จ… t.co/pz6aVjpywg