1,322
     
1 week 5 days
พลเอกประวิตรไม่ได้เข้าประชุม ครม วันนี้ เหตุมีอาการท้องเสีย ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัย กินโจ๊กหรือเปล่าถึงท้องเสีย