6,238
     
2 months 1 week
Hyperinflation คือ สถานการณ์ที่ "เงินด้อยค่ามากจนไม่มีใครอยากได้ ... นี่คือ คำเรียกสถานการณ์ปัจจุบันที่ "เวเนซุเอ… t.co/W6QRozPynM