6,225
     
1 week 22 hours
Hyperinflation คือ สถานการณ์ที่ "เงินด้อยค่ามากจนไม่มีใครอยากได้ ... นี่คือ คำเรียกสถานการณ์ปัจจุบันที่ "เวเนซุเอ… t.co/W6QRozPynM