17,910
     
1 week 1 day
ไอจีล่ม = ยังพอทน เฟสล่ม = กูยังทนได้อยู่ ทวิตล่ม = กูทนไม่ได้ เพราะนี่มันแหล่งกบดานกู อะไรจะล่มก็ล่มไปแต่ต้องไม่ใ… t.co/ZCoJeRMcIx