1,325
     
1 week 4 days
กฎหมายเลือกตั้งห้ามคนทุกคนให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้คนเลือกใครหรือไม่เลือกใคร ห้ามจัดมหรสพห้ามหลอ… t.co/clAIMFTNHP