4,793
     
6 days 2 hours
กกต.จะสอบเรื่องอดีตผู้สมัครทษช.เรื่องเทคะแนน ไม่ทราบว่าเทคะแนนแปลว่าอะไร และผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างไร ถ้าไม่เทคะแนน… t.co/6H3pzaKCcP