2,935
     
6 days 3 hours
คุณไม่ได้เป็นคนเดียว... ตอนนี้บริการของ Google ทั้งหมดไม่ว่าจะ YouTube, Gmail, Google Drive มีอาการอ๊อง ใช้งานไม่ไ… t.co/EJVB7KHSuW