4,160
     
2 months 2 weeks
อีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งแล้ว ทำไม กกต.ยังไม่อนุญาตให้องค์กรระหว่างประเทศมาสังเกตการณ์เลือกตั้ง ? กลัวเค้าเห็นอะไรเหร… t.co/34uYVFn2y7