1,387
     
2 months 2 weeks
การแถลงของอภิสิทธิ์ที่จะไ่ม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของประยุทธถือว่าตอกตะปูปิดฝาโรง ประยุทธเป็นแค่ตัวตลกที่พรรคต่างๆเ… t.co/G3yIgEeZO9