15,840
     
1 week 1 day
"วันนีต้องไม่ใช่แค่การพูดว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ แต่ต้องพูดว่าไม่เอาพลังประชารัฐด้วย มีพรรคบางพรรคที่บอกว่าไม่เอาพล… t.co/aGLKCnAE1o