8,762
     
2 months 2 weeks
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปลี่ยนสถานะ ซึงรี BIGBANG เป็นผู้ต้องสงสัย กรณีการมีส่วนร่วมในการค้าประเวณี เพื่อเอื้อต่อกระบวนการ… t.co/sLlLr74pQ0