10,010
     
2 weeks 2 days
หลายท่านเกรงว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบก่อนหรือไม่ก็หลังเลือกตั้งทำให้คะแนนของพวกท่านที่โหวตอนาคตใหม่ตกน้ำ เสียของ ไม่… t.co/dykAG7BrlX