4,788
     
4 days 21 hours
ธนาธร เรียกร้องให้ปพลเอกประยุทธ์ ลาออกเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน #ไทยรัฐเลือกตั้ง62 #ไทยรัฐดีเบต #เลือกตั้ง62 #ฟ้ารักพ่อ