3,552
     
6 months 1 week
เลือกตั้งคราวนี้มีกติกาบางอย่างแปลกไปจากหลายครั้งที่ผ่านมา น้องๆ New Voters หรือแม้แต่ลุงป้าน้าอาอาจสับสนได้ ทีมการ… t.co/lTUhI9QF47