3,551
     
1 week 3 days
เลือกตั้งคราวนี้มีกติกาบางอย่างแปลกไปจากหลายครั้งที่ผ่านมา น้องๆ New Voters หรือแม้แต่ลุงป้าน้าอาอาจสับสนได้ ทีมการ… t.co/lTUhI9QF47