8,363
     
1 week 2 days
ยอมใจในการคิด hashtag ของชาว Twitter มาก #ฟ้ารักพ่อ คือ ดีมากกกกกก 5555 แล้วนี่ก็จะติดไปใช้ในชีวิตจริง คนก็จะงงฟ้าไปอีก!