40,001
     
1 week 5 days
ชอบทุกคนที่เล่นมุขแบบคนคุณภาพ ไม่มีการกล่าวอ้างชื่อใคร แต่เข้าใจทุกตัวอักษร ที่แหละทวีตเตอร์ สังคมคุณภาพที่แท้