7,677
     
1 week 3 days
พ.ศ.2502-2513 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ และเคยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีด้วย