7,661
     
6 months 1 week
พ.ศ.2502-2513 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ และเคยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีด้วย