953
     
1 week 4 days
พรรค #อนาคตใหม่ ยืนยันการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องดำเนินไปอย่างเสรีและมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเ… t.co/65qI19gzA8