2,877
     
1 week 4 days
สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ประกาศจำนวนราษฎรตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 จำนวนราษฎรสัญชาติไทยและไม่ใช่สั… t.co/nbCy5biFya