38,230
     
6 months 1 week
หลายคนยังเชื่อว่า"เด็กสมัยนี้"ไม่อ่านหนังสือ ไม่จริงนะ จ๋าว่าเค้าอ่าน เค้าแค่ไม่อ่าน contents ของคุณแค่นั้นเอง ความ… t.co/evXh0f58F2