1,612
     
6 months 1 week
เรายังคงต้องเลือกตั้งจากสิ่งที่พรรคการเมืองจะให้เรา เราต้องเน้นนโยบาย ยังจะมุ่งเน้นการอ่านนโยบายต่อไป ฟังให้ครบถ้วน… t.co/M7NuTWIzcg