2,874
     
2 months 1 week
“ถ้าคนอยากคุยกันจริง ๆ ต่อให้ไม่มีเรื่องคุย เขาก็จะหาเรื่องมาคุยจนได้ และถ้าคนอยากคุยจริง ๆ เขาจะชวนกันต่อบทสนทนาเอ… t.co/0t3IrCQIwl