25,629
     
1 week 6 days
ความสามารถพิเศษคือ เราสามารถเข้าเซเว่น แล้วยืนดูมุมนี้ไปเรื่อยๆได้ ยืนเฉยๆ ยืนเป็น10นาทีก็ทำได้ ถามว่าจะกินอะไร ไม่… t.co/3dMrKkbTYy