25,828
     
2 weeks 3 hours
ถ้าเธอไม่รู้จักคำว่า “ส่วนเกิน” ให้ลองติดรถแฟนเพื่อนไปลงกลางทางดูนะคะ ล่าสุดคือนางหนุนไหล่ผัว แล้วจับมือกันตลอดทาง… t.co/Bc68f0kjPo