3,398
     
2 weeks 20 hours
เราอาจมีเรื่องไม่ดีในชีวิตบ้าง ก็แก้ไขกันไป แต่อย่าลืมเอาเรื่องดีๆมาคุยกัน มาขยายความสุขกันในกลุ่มสนทนาของเพื่อนสนิทกันละกัน