3,407
     
5 months 1 week
เราอาจมีเรื่องไม่ดีในชีวิตบ้าง ก็แก้ไขกันไป แต่อย่าลืมเอาเรื่องดีๆมาคุยกัน มาขยายความสุขกันในกลุ่มสนทนาของเพื่อนสนิทกันละกัน