1,517
     
2 weeks 1 day
“ต้องยอมรับว่าคนเราคิดต่างกัน ไม่มีใครถูก ไม่มีความผิด แค่ยอมรับความคิดที่แตกต่างบ้าง แล้วจะมองโลกได้กว้างขึ้น”