4,666
     
1 week 6 days
มะรืนจะย้ายบ้านไปสิงคโปร์ และหลังจากนั้นไม่นาน จะเริ่มงานใหม่ที่ Netflix เป็นเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆ สู้วะ