2,007
     
1 week 6 days
สลอธ (Sloth) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีถิ่นกำเนิดบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัต… t.co/Fsd9wk6yUI