2,030
     
2 months 2 weeks
สลอธ (Sloth) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีถิ่นกำเนิดบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัต… t.co/Fsd9wk6yUI