6,901
     
5 months 1 week
การเป็น LGBT ต่างจาก Straight ตรงที่ Straight มีครรลองของสังคมเป็นแบบอย่าง สามารถเรียนรู้วิถีได้จากคนรอบข้าง แต่ LG… t.co/m80CYEqD95