6,199
     
2 months 2 weeks
การที่เราได้พบเจอกัน ล้วนมีความหมายในบางอย่าง บางคนพบเจอเพื่อให้เรารู้จักเพลงบางเพลง บางคนพบเจอเพื่อให้เราได้ไปสถาน… t.co/1wmRIgqFJh