1,341
     
6 days 11 hours
smitten (อ่านว่า สมิ้เถิ่น หรือ สมิ้ทเอิ่น) เป็นกริยาช่องสามของ smite ที่แปลว่าตีอย่างแรง แต่ในปัจจุบันก็มักใช้ smi… t.co/gELHDFCK9U