1,600
     
5 months 2 weeks
บางทีเรามักมองชีวิตเป็นภาพกว้างและไกล เลยใช้มันแบบปล่อยปละละเลย ไม่เฉพาะเจาะจง ถ้าลองเปลี่ยนเป็นลงรายละเอียด ใช้เวล… t.co/T7frZjhuTr