1,599
     
1 week 6 days
บางทีเรามักมองชีวิตเป็นภาพกว้างและไกล เลยใช้มันแบบปล่อยปละละเลย ไม่เฉพาะเจาะจง ถ้าลองเปลี่ยนเป็นลงรายละเอียด ใช้เวล… t.co/T7frZjhuTr