14,716
     
1 week 2 days
ข้อเตือนใจที่ได้จากปีนี้ 1. ปฏิเสธให้เป็น ไม่ต้องทำทุกเรื่อง ไม่ต้องอธิบายทุกคน 2. เรียนรู้เรื่องใหม่ทุกวัน ถ้าเผลอ… t.co/fMfPAmModg