1,588
     
1 week 2 days
ที่ผ่านมามันน่ากลัวสำหรับเรา เรื่องที่ทำให้เราร้องไห้เสียใจ เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก อย่ากลับมาทำให้เราเสียใจอีกเลย ไปเถอะ