6,561
     
5 months 2 weeks
กฎของการส่อง คือห้ามรู้สึก ห้ามเสียใจ เวลาที่รับรู้เรื่องอะไรของเขา ใครมันจะทำได้วะ ถ้าคนมันไม่รู้สึกจริงๆ ใครมันจะเข้าไปส่องวะ ?