5,141
     
1 week 2 days
ในงานพูดให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่น น้องคนนึงยกมือถามว่า ถ้าเลือกชีวิตไปแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้ต้องทำอย่างไร? ผมตอบว่า ลอ… t.co/XdKhIocJ3b