5,147
     
5 months 2 weeks
ในงานพูดให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่น น้องคนนึงยกมือถามว่า ถ้าเลือกชีวิตไปแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้ต้องทำอย่างไร? ผมตอบว่า ลอ… t.co/XdKhIocJ3b